Powrót z U
Ul. Bobrowskiego 10
31-522 Kraków
KONTAKT:
TEL. 784 710 162, 505 800 986 lub (12) 412 77 22
EMAIL: powrotzukrakow@wp.pl
Czekamy na Ciebie !
nie jesteś sam !

O nas

Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „POWRÓT Z U” nieprzerwanie od 1996 r. służy pomocą osobom ryzykownie i szkodliwie używającym oraz uzależnionym od środków psychoaktywnych. Prowadzi również działania z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych, w tym profilaktyki sięgania po środki psychoaktywne, profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz działania z zakresu readaptacji społecznej.

 

Obszary działalności Małopolskiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „POWRÓT Z U”:


1) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
2) ochrona i promocja zdrowia;
3) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
5) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
6) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9) promocja i organizacja wolontariatu;
10) działalność charytatywna;
11) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
12) wypoczynek dzieci i młodzieży;
13) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
14) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
15) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
16) turystyka i krajoznawstwo;
17) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
19) działalność na rzecz mniejszości narodowej;
20) działalność na rzecz integracji europejskiej;
21) działalność w zakresie ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego;
22) porządek i bezpieczeństwo publiczne;
23) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym, w pkt 1—22.

Jesteśmy na Facebooku
Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie materiałów zabronione
tworzenie stron internetowych kraków