Powrót z U
Ul. Bobrowskiego 10
31-522 Kraków
KONTAKT:
TEL. 784 710 162 lub (12) 412 77 22
EMAIL: powrotzukrakow@wp.pl
Czekamy na Ciebie !
nie jesteś sam !

Profilaktyka

Trwa rekrutacja na szkolenie:

Szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego - „Przeciw uzależnieniom-skuteczny samorząd”


Cel szkolenia:

 

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób tworzących lokalne (gminne lub wojewódzkie) strategie rozwiązywania problemów uzależnień.

 

Adresaci szkolenia:


Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a dotyczy strategii rozwiązywania w środowisku lokalnym problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych oraz tworzenia gminnych lub wojewódzkich programów przeciwdziałania narkomanii.
Do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników instytucji samorządowych oraz inne osoby rekomendowane przez jednostkę samorządu terytorialnego (radnych, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynatorów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, przedstawicieli oświaty, przedstawicieli służby zdrowia, pracowników socjalnych, kuratorów, reprezentantów organizacji pozarządowych).
W projekcie mogą uczestniczyć nie więcej niż 3 osoby rekomendowane przez jedną jednostkę samorządu terytorialnego.

 

Terminy:

 

Zaplanowana jest realizacja dwóch 15 osobowych grup szkoleniowych w terminach:
I.  20-23.04.2020 r.
II. 12-15.05.2020 r.

 

Koszt prowadzenia szkolenia oraz wyżywienia uczestników jest pokrywany przez organizatorów.

 

Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w hotelu, w którym znajduje się sala szkoleniowa, tj.:
Hotel Zakliki
ul. Zygmunta Starego 130
30-198 Kraków

 

Warunki uczestnictwa:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego:
(proszę kliknąć w link lub przekopiować go do przeglądarki)

 

https://forms.gle/iZ8RdLytTFwmTZkC7

 

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w programie zostaną poinformowane telefonicznie bądź e-mailowo o szczegółach uczestnictwa

 

Program szkolenia:

 

Program szkoleniowy składa się z 24 godzin zajęć wykładowych i warsztatowych. Trwa 4 dni. Uwzględnia elementy Europejskiego Programu Kształcenia Specjalistów ds. Profilaktyki, przeznaczonego dla specjalistów, decydentów i liderów środowisk opiniotwórczych.

 

Tematyka szkolenia:


1. Wprowadzenie
Przeciwdziałanie narkomanii – obowiązujące regulacje prawne
2. Podstawowe pojęcia związane z prawnymi regulacjami dotyczącymi narkotyków i narkomanii w ustawodawstwie polskim na tle tendencji światowych i europejskich
3. Podstawowe regulacje ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
4. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii oraz w ustawie o zdrowiu publicznym oraz w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020
5. Zasady powierzania realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi
Profilaktyka narkomanii
6. Wprowadzenie do modułu szkolenia dotyczącego profilaktyki i profilaktyki opartej na dowodach naukowych
7. Znaczenie badań epidemiologicznych i język profilaktyki
8. Międzynarodowe Standardy Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych (UNODC)
9. Wprowadzenie do profilaktyki w rodzinie, szkole i miejscu pracy
10. Wprowadzenie do profilaktyki nastawionej na zmiany w środowisku, poprzez media i w społeczności lokalnej
11. Europejskie Standardy Jakości w Profilaktyce Uzależnień od Narkotyków (EDPQS)
12. Rzecznictwo na rzecz profilaktyki opartej na dowodach naukowych. Podsumowanie modułu szkoleniowego dotyczącego profilaktyki.

 

Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych
13. Psychologiczne formy pomocy
14. Struktura systemu leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych
15. Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych
16. Społeczna reintegracja osób uzależnionych od narkotyków
Strategie – wojewódzkie i gminne programy przeciwdziałania narkomanii
17. Tworzenie lokalnych programów przy użyciu metody planowania zorientowanej na cele. Wprowadzenie
18. Tworzenie lokalnych programów przy użyciu metody planowania zorientowanej na cele cd. Monitoring
19. Tworzenie lokalnych programów przy użyciu metody planowania zorientowanej na cele cd. Analiza SWOT
20. Tworzenie lokalnych programów przy użyciu metody planowania zorientowanej na cele cd. Analiza danych z lokalnego poziomu
21. Tworzenie lokalnych programów przy użyciu metody planowania zorientowanej na cele cd. Warsztat „Budowa drzewa problemów”
22. Tworzenie lokalnych programów przy użyciu metody planowania zorientowanej na cele cd. Warsztat „Budowa drzewa celów i analiza strategiczna”
23. Tworzenie lokalnych programów przy użyciu metody planowania zorientowanej na cele cd. Budowa matrycy logicznej
24. Organizacja lokalnego monitoringu
25. Wstęp do ewaluacji lokalnej strategii
26. Budżet i harmonogram programu
27. Przygotowanie konkursów na realizację działań programu
Szkolenie zakończone jest egzaminem.

 

Każda grupa szkoleniowa będzie prowadzona przez dwuosobowy zespół certyfikowanych trenerów programu.

 

Certyfikat:

 

Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia programu szkoleniowego jest opracowanie pracy dyplomowej – projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (lub jego elementu)
Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii powinien zostać opracowany zgodnie ze wskazówkami podanymi w trakcie szkolenia i powinien uwzględniać lokalne uwarunkowania.
W szczególności projekt programu powinien zawierać:
• diagnozę lokalnych problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (narkotyków)
• diagnozę zasobów JST
• cele programu (cel strategiczny i cele szczegółowe)
• zadania do realizacji w ramach programu wraz ze wskaźnikami ich realizacji
• harmonogram realizacji programu
• informacje na temat przewidywanego monitorowania problemów,
• informacje na temat ewaluacji programu
Program może zawierać również inne elementy, jeżeli wynika to z dotychczasowych, lokalnych rozwiązań.
Zespoły dwu lub trzyosobowe z jednej jednostki samorządu terytorialnego opracowują cały Gminny Program. W przypadku, gdy z danej jednostki samorządu terytorialnego w szkoleniu uczestniczyła tylko jedna osoba, opracowuje ona jeden z elementów Gminnego Programu: diagnozę, wykaz zadań lub harmonogram, itp.
Termin oddania pracy dyplomowej: 2 miesiące od zakończenia szkolenia w grupie, w której szkolenie uczestniczył autor pracy.
Pracę należy przesłać w wersji elektronicznej (edytowalnej, najlepiej w formacie MS Word, tj. DOC lub RTF) na adres e-mail: jstszkoleniepowrotzu@gmail.com
Po otrzymaniu pracy dyplomowej – projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – eksperci Towarzystwa „Powrót z U” dokonają oceny złożonej pracy i w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od przekazania pracy ekspertom odeślą ją mailem zwrotnym wraz z uwagami odnoszącymi się do projektu Programu. Uwagi będą dotyczyły zarówno mocnych stron projektu jak i tych, nad którymi należy jeszcze pracować.
Jeśli projekt Programu nie uzyska pozytywnej oceny, autor (autorzy) zostaną poproszeni o dokonanie niezbędnych poprawek i przekazanie projektu do powtórnej oceny.
Po zakończeniu procedury oceny pracy dyplomowej osobom, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu i pozytywną ocenę pracy, zostaną przesłane certyfikaty ukończenia szkolenia. Osobom, które nie uzyskają pozytywnego wyniku egzaminu lub pozytywnej oceny pracy, zostaną przesłane zaświadczenia o uczestnictwie w programie szkoleniowym.

 

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Dodatkowe informacje:


Dodatkowych informacji dotyczących programu i rekrutacji udziela p. Karolina Piątek: telefonicznie pod numerem 507 058 628 lub poprzez e-mail: jstszkoleniepowrotzu@gmail.com

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach realizacji projektu "Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd":

 

W związku z przystąpieniem do programu szkoleniowego „Przeciw uzależnieniom-skuteczny samorząd””, realizowanego przez Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „POWRÓT Z U” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko, telefon, adres e-mail.

 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne” Dz. Urz. UE.L.2016.119.1):
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „POWRÓT Z U”, ul. Bobrowskiego 8, 31-552 Kraków.
2) W Małopolskim Towarzystwie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „POWRÓT Z U” został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Bobrowskiego 8, 31-552 Kraków, tel. (12) 412 77 22, powrotzukrakow@wp.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Projektu, jego ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości na podstawie Pani/Pana zgody.
4) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości Szkolenia.
5) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Szkoleniu.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
7) Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.
8) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Projekcie.
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.
Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Obecnie realizowane programy:


"MOJA WIZJA ŻYCIA" - PORADNIA PROFILAKTYCZNO-SPOŁECZNA

Celem głównym programu jest zapobieganie rozwoju uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Cele szczegółowe:
• Osiągnięcie i utrzymanie trwałej abstynencji wśród odbiorców programu
• Zapobieganie rozwojowi uzależnienia od substancji psychoaktywnych
• Ograniczanie częstości używania lub zmiana wzorców używania substancji
• Kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków
• Promocja postaw prozdrowotnych
• Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych związanych z używaniem środków psychoaktywnych
• Poprawę jakości życia osób objętych programem
• Wsparcie procesu readaptacji osób objętych programem

Proponowane działania wynikające z celów szczegółowych i służące jednocześnie realizacji celu głównego to (opis w dalszej części):
• Warsztaty umiejętności psychospołecznych
• Poradnictwo rodzinne
• Zajęcia edukacyjno - informacyjne
• Interwencje kryzysowe
• Wsparcie procesu readaptacji


Prowadzone działania są nieodpłatne.

Projekt jest współfinansowany przez  Gminę Miejską Kraków oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

PROGRAM „WIDZĘ, SŁYSZĘ, CZUJĘ – W OBLICZU ZAGROŻENIA REAGUJĘ”
EDUKACJA PUBLICZNA W OBSZARZE PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

CEL GŁÓWNY
Wspieranie w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz ograniczanie zachowań ryzykownych związanych z sięganiem po tzw. dopalacze wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Krakowa.


CELE SZCZEGÓŁOWE

  • kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących zjawiska sięgania po nowe substancje psychoaktywne wśród uczniów;
  • promocja postaw prozdrowotnych wśród odbiorców programu;
  • wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie przeciwdziałania narkomanii wśród nauczycieli.

ADRESACI PROGRAMU

  • uczniowie powyżej 14 r. ż.;
  • osoby mające bezpośredni wpływ na zachowania i postawy młodych ludzi –pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy.

Prowadzone działania są nieodpłatne.

Projekt jest współfinansowany przez Gminę Miejską Kraków.

 

"O(chroń) Ja!"- Program profilaktyki selektywnej skierowany do dzieci i młodzieży


Cel główny programu: Zaprzestanie lub ograniczenie podejmowania przez odbiorców zachowań ryzykownych związanych z uzależnieniem od środków psychoaktywnych (narkotyki, nowe substancje psychoaktywne).
Odbiorcy programu: Dzieci i młodzież u których stwierdzono występowanie czynników ryzyka (jednostkowych, rodzinnych, środowiskowych) związanych z rozwojem zachowań ryzykownych

Prowadzone działania są nieodpłatne.

Zadanie jest współfinansowane ze środków GMINY MIEJSCKIE KRAKÓW. „Nie dam się złapać w sieć”. Program profilaktyczny skierowany do osób zagrożonych uzależnieniem od Internetu


Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.Jesteśmy na Facebooku
Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie materiałów zabronione
tworzenie stron internetowych kraków